Cookies
Strona wykorzystuje pliki Cookie zgodnie z Polityką Prywatności
Strona główna teatru
Jak oglądać

Regulamin

Regulamin serwisu

§1 – Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego VOD Teatru Polskiego w Poznaniu określa zasady i warunki bezpłatnego i płatnego dostępu do treści w postaci Materiałów audiowizualnych w serwisie VOD administrowanym przez Teatr Polski w Poznaniu zlokalizowanym pod adresem: https://vod.teatr-polski.pl oraz jego rozwinięciami.

2. Regulamin stanowi zbiór regulacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia przez Teatr Polski w Poznaniu Usług VOD, zdefiniowanych w § 2 poniżej.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym: https://vod.teatr-polski.pl w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 – Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

1) Administrator – Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul.27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.

2) Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę VOD, każdorazowo podawana w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu przy danej Usłudze VOD Odpłatnej.

3) Czas Dostępu – każdorazowo wskazany przy Usłudze Odpłatnej termin, w jakim Administrator świadczy Usługę VOD Odpłatną lub Nieodpłatną.

4) Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.

5) Materiał – oznacza pojedynczy materiał audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. z przedstawień teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu, i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez Serwis VOD Teatru Polskiego w Poznaniu podczas transmisji na żywo (live streaming) lub na żądanie (video on demand) w formie pliku cyfrowego. Materiały udostępniane w serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu posiadają polską wersję językową. Wybrane Materiały dostępne są w wersji z tłumaczeniem na Język Angielski.

6) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu VOD Teatru Polskiego, dostępny na stronie internetowej: https://vod.teatr-polski.pl określający m.in. prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania Umowy stanowią jej element składowy.

7) Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie Konta Użytkownika, w szczególności adresu e-mail i hasła.

8) Serwis VOD Teatru Polskiego w Poznaniu – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://vod.teatr-polski.pl lub jego rozwinięciami, umożliwiającą Użytkownikowi – w wyniku zawartej Umowy – dostęp do Materiałów znajdujących się w katalogu serwisu.

9) Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika określonej Usługi VOD. Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały, a w przypadku Usług Odpłatnych również cena za ich udostępnienie, oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów, tj. Czas Dostępu), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy), (iii) postanowienia Regulaminu Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu.

10) Usługa VOD Nieodpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, z wyjątkiem Usług, dla których zastrzeżono wyraźnie odpłatność.

11) Usługa VOD – nieodpłatna lub odpłatna audiowizualna usługa medialna polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych zawartych w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu w postaci Materiału w celu ich obejrzenia drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie (video on demand, VOD), w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości zwielokrotniania Materiałów lub funkcjonalności zamieszczonych w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu. Usługa VOD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały lub funkcjonalności będą udostępniane nieodpłatnie, a które odpłatnie.

12) Usługa VOD Odpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przez rozpoczęciem korzystania z Usługi.

13) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu.

§3 – Ogólne warunki korzystania z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu

1. Serwis VOD Teatru Polskiego w Poznaniu służy do oglądania i odsłuchiwania Materiałów udostępnianych przez Teatr Polski w Poznaniu Użytkownikom zalogowanym na Konto Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Serwis VOD Teatru Polskiego w Poznaniu jest dostępny wyłącznie na urządzeniach, które spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie.

3. Jednocześnie na jedno Konto Użytkownika może być zalogowane jedno urządzenie. W przypadku logowania na to samo Konto Użytkownika na innym urządzeniu dostęp do Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu zostanie zablokowany na innych urządzeniach.

4. Usługi VOD są świadczone w następujących trybach:

1) w trybie „repertuar” tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przez rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD, pod warunkiem ciągłego odtworzenia – w przypadku przerwania odtwarzania możliwe jest ponowne uruchomienie wyłącznie w określonym terminie i zakresie godzinowym;

2) w trybie „VOD” tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału nie jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego.

5. Za pośrednictwem Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (dynamic streaming).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności wprowadzenie odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienie.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do terytorialnego ograniczenia dostępu do Materiałów ze względu na ograniczenia terytorialne posiadanej od podmiotów trzecich licencji.

8. Udostępniając Materiały Administrator, określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§4 – Konto Użytkownika

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu oraz uzyskania dostępu do Materiałów należy dokonać Rejestracji Konta Użytkownika.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna. Dobrowolne jest również podanie danych osobowych, jednak konieczne w celu Rejestracji Konta Użytkownika i późniejszego korzystania z Usług VOD.

3. Z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Rejestracja Konta Użytkownika polega na wykonaniu następujących czynności:

1) wypełnienie formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia oraz hasła o długości co najmniej 8 znaków,

2) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i klauzuli informacyjnej;

3) przesłanie przez Administratora wiadomości na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail celem aktywacji Konta Użytkownika,

4) aktywacja Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora.

4. Użytkownik w wyniku pomyślnej Rejestracji uzyskuje status Użytkownika zarejestrowanego.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konta Użytkownika w panelu Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika jest jednoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia Usług przez Administratora. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Administratora nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.

6. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

§5 – Umowy w zakresie Usług VOD Nieodpłatnych

1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług VOD Nieodpłatnych, tj. z chwilą rozpoczęcia odtwarzania wybranego w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu przez zalogowanego Użytkownika Materiału Użytkownik zawiera Umowę, której postanowienia reguluje Regulamin.

2. Umowa o świadczenie Usługi Nieodpłatnej wygasa z chwilą opuszczenia lub zmiany zawartości okna przeglądarki, w której odtwarzany jest Materiał.

§6 – Umowy w zakresie Usług VOD Odpłatnych

1. Zarejestrowany Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi VOD Odpłatnej przez złożenie zamówienia obejmującego:

1) wybór Materiału udostępnianego w ramach Usługi VOD Odpłatnej;

2) akceptację istotnych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, czasu trwania Umowy, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego);

3) aktywację dostępu poprzez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu płatności on-line.

2. Płatność niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za Materiały udostępniane w ramach Usługi VOD Odpłatnej są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Użytkownik jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. Należy zgłosić taką sytuację przez formularz kontaktowy: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje lub tel. +48 61 628 45 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8:00-20:00).

3. Ceny dostępu do płatnych Materiałów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Użytkownik, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Materiału w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp do treści.

5. Wykupienie dostępu do Usługi VOD Odpłatnej możliwe jest tylko za pośrednictwem płatności elektronicznych i odbywa się wyłącznie poprzez Serwis VOD Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ma możliwości zakupu Usługi VOD Odpłatnej w kasie Teatru.

6. Użytkownicy dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinni uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację usługi przez Administratora.

7. Administrator wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta Użytkownika – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy, jeśli taką zgodę wyraził.

8. W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem Użytkownik uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do swojego Konta Użytkownika oraz spełniania wymogów technicznych opisanych w § 8 poniżej – dostęp (tj. możliwość oglądania w transmisji strumieniowej) do określonego Umową Materiału w okresie oznaczonym Czasem Dostępu.

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Użytkownikowi przyznany natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych Materiałów, które są udostępniane w trybie „repertuarowym”, tj. w określonym terminie i w określonym zakresie godzinowym. .

§7 – Procedura zakupu biletu grupowego na jednorazową transmisję wydarzenia w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu:

1. Osoby posiadające konto w naszeym Serwisie VOD mogą od razu przejść do punktu 3. Jeżeli nie posiada Pani/Pan konta w naszym Serwisie VOD proszę wejść na stronę https://www.vod.teatr-polski.pl/logowanie i wybrać opcję „Załóż konto”. Proszę wypełnić wszystkie pola, pamiętając o tym, że wybrane hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków. BARDZO WAŻNE: z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z Regulaminem z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Po udanej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana prośba o weryfikację konta. Należy kliknąć na zawarty w nim link „Aktywuj swoje konto”, który przekieruje na platformę VOD i aktywować konto.

3. Proszę zalogować się na nowo utworzone konto.

4. W zakładce REPERTUAR na stronie VOD przy wybranym tytule należy kliknąć na przycisk „Kup dostęp” po czym nastąpi przekierowanie na stronę wydarzenia.

5. Proszę kliknąć ponownie na przycisk „Kup dostęp”, który umiejscowiony jest pod opisem spektaklu, tuż nad afiszem.

6. W tym miejscu pojawi się możliwość zakupu biletu grupowego.

7. Należy wybrać liczbę osób, dla których kupowany jest dostęp (minimalna liczba to 15).

8. Jeżeli chce Pani/Pan otrzymać fakturę, należy zaznaczyć odpowiednie okno i wypełnić dane. Faktura, po wykonaniu weryfikacji przez pracowników Teatru, zostanie przesłana na podany mailowy adres kontaktowy. Aktualnie faktura nie jest wystawiana automatycznie przez system. ).

9. W kolejnym kroku należy zaznaczyć akceptację regulaminu Serwisu i przejść do płatności. W kolejnym kroku nastąpi przeniesienie do witryny PayU, gdzie należy wybrać preferowaną formę płatności: kartą, przelewem, blikiem lub za pomocą Google Pay. BARDZO WAŻNE: płatność za zakupione bilety grupowe jest możliwa wyłącznie bezpośrednio przez System VOD i witrynę PayU.

10. Po zrealizowaniu płatności, na kontaktowy adres e-mail konta, z którego zakupiono bilety wysłane zostaną kody dostępu. Będzie ich tyle, ile biletów zostało kupionych.

11. BARDZO WAŻNE: każdy zakupiony kod umożliwi obejrzenie spektaklu pod warunkiem posiadania konta na platformie VOD, tj. po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu na VOD Teatru Polskiego w Poznaniu.

12. Obejrzenie transmisji wydarzenia jest możliwe wyłącznie w terminie podanym na stronie.

§8 – Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

4. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje poprzez panel użytkownika, wybór opcji „usuń konto” lub drogą elektroniczną na adres Administratora.

5. Użytkownik ma prawo wypisać się z mailingu lub zapisać się w dowolnym momencie poprze panel użytkownika wybierając sekcję: „zapis do mailingu”.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą nastąpiło rozpoczęcie odtwarzania Materiału objętego Umową.

§8 – Wymagania techniczne

1. Materiały są udostępniane przez odtwarzacze multimedialne osadzone na stronach www.

2. W celu uzyskania dostępu do serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony https://vod.teatr-polski.pl lub podstron Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu.

3. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu wymagane jest:

a. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 3 Mbit/s,

b. włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików „cookies";

c. w przypadku niektórych części Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL");

1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:

a. zainstalowana przeglądarka obsługująca standard HTML5, między innymi najnowsze wersje przeglądarek (wsparcie do 2 wersji wstecz): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera;

b. system operacyjny Windows 8.1, macOS 10.12, systemy linux/unix w wersji umożliwiającej instalację aktualnych wersji przeglądarek;

2) na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym posiadającym aktualne wparcie bezpieczeństwa.

3) na pozostałych platformach i w odbiornikach SmartTV obsługa odtwarzania jest zależna od konkretnego modelu urządzenia, przy czym zalecana jest najnowsza wersja oprogramowania.

4. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem VOD Teatru Polskiego w Poznaniu a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.

5. Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.

6. Funkcjonowanie Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu.

§9 – Reklamacje

1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, w tym dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiału oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu (reklamacje), należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@teatr-polski.pl, teatr.polski@teatr-polski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, oraz szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, którego dotyczy problem, a także przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Administratora. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

4. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administrator nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§10 – Własność intelektualna

1. Materiały dostępne w serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.

2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały przez czas określony w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, bez możliwości ich pobierania lub zapisu.

3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w Materiały.

4. Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§11 – Konsekwencje naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2. Dostęp do Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, Usług VOD lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:

1) wykorzystuje Serwis VOD Teatru Polskiego, Usługi VOD lub Materiały Audiowizualne

do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu, Usług VOD lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

3) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

4) udostępnia hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;

5) zamieszcza w Serwisie VOD Teatru Polskiego w Poznaniu lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

6) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie

z Usługi VOD w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);

7) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§12 – Mailing/Newsletter

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu i innej działalności Administratora.

2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podczas Rejestracji Konta Użytkownika oraz akceptację niniejszego Regulaminu i klauzuli informacyjnej lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Konta Użytkownika.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi mailingu poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Administratora mailingu.

§13 – Ochrona danych osobowych

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu VOD Teatru Polskiego w Poznaniu wskazaliśmy w klauzuli informacyjnej, która jest dostępna przy zakładaniu konta oraz pod adresem https://vod.teatr-polski.pl Kwestie związane z plikami cookies wskazaliśmy w § 14 poniżej.

§ 14 – Informacja dotycząca plików Cookie

1. Na stronie internetowej https://vod.teatr-polski.pl wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako ciasteczka (pliki cookies). Ciasteczka służą do różnych celów, ale bezpośrednio nie określają osoby użytkownika przeglądarki. Ciasteczka umożliwiają łatwiejsze korzystanie ze strony internetowej np. zapamiętają wcześniejsze odwiedziny i ustawione preferencje językowe, czy ustawienia układu strony. Poza tymi funkcjami mogą być wykorzystywane także w innych celach, takich jak cele statystyczne czy marketingowe. 2. Ciasteczka używane na stronie https://vod.teatr-polski.pl rozpoznają przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik, a nie konkretnego Użytkownika, co oznacza, iż ciasteczko nie zawiera danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację Użytkownika. Nasz serwis nie prowadzi również żadnych działań mających na celu pośrednią identyfikację tożsamości Użytkownika. W związku z tym nie są prowadzone żadne działania mające na celu wykorzystanie ciasteczek w celu identyfikacji.

3. Na stronie internetowej https://vod.teatr-polski.pl używane są następujące ciasteczka:

a) „sesyjne” – służące do prawidłowego działania strony, określające przeglądarkę korzystającą z serwisu i czas trwania sesji. Jest wykasowywane wraz z zakończeniem sesji (wyłączeniem przeglądarki internetowej).

b) „stron trzecich” – ciasteczka serwisu Vimeo, służące prawidłowemu działaniu serwisu oraz ciasteczka Google (_ga, _git, _gat), służące do zapisywania statystyk Google Analytics, które służą takim celom, jak anonimowe badanie liczby odwiedzin, czas korzystania ze strony, anonimowe odróżnianie korzystających ze strony, ograniczenie żądań na stronie. Służą do tworzenia przez firmę Google anonimowych statystyk korzystania ze strony i udostępniania tych analiz. Ciasteczka są przechowywane zgodnie z informacją Google odpowiednio: przez 2 lata, 24 godziny i 1 minutę. Ciasteczka te są opracowane przez firmę Google dostarczającą usług Google Analytics i to ona odpowiada za ich działanie. Więcej na stronie: https://support.google.com/

obserwowany przez Google Analytics, może zainstalować dodatek dostępny na stronie Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4. Ciasteczka i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanemu w tym urządzeniu.

5. Użytkownik decyduje o tym, na jakie użytkowanie ciasteczek chce zezwolić i może to zrobić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Użytkownik może także usunąć pliki cookie, które już znalazły się na jego urządzeniu. Pod poniższymi linkami znajdują się wskazówki, jak zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce i/lub jak usunąć je ze swojego komputera:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

b) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

c) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek#firefox:mac:fx61

d) Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

§15 – Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2020 roku.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://vod.teatr-polski.pl Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://vod.teatr-polski.pl

a Użytkownicy zarejestrowani będą informowani o zmianach na adres e-mail podany przy Rejestracji. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.